Kwartalnik Historii Kultury Materialnej t. 66 (2018), z.2

PrintEmail
Redaktor: Elżbieta Mazur
khkm 66-2
Salesprice with discount
25,00 zł
Discount

Informacje bibliograficzne

Tytuł: Kwartalnik Historii Kultury Materialnej t. 66 (2018), z. 2
Redaktor: Elżbieta Mazur
Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Miejsce: Warszawa
Rok wydania: 2018
Język: polski, streszczenie w języku angielskim
Liczba stron: 127-266
Format: B5
Okładka: miękka
ISSN: 0023-5881

Opis

Bieżący numer pisma wypełniają w głównej mierze artykuły powstałe na kanwie referatów przedstawionych podczas seminarium „Multidyscyplinarne Badania nad Przeszłością”, które odbyło się 25 kwietnia 2017 r. w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie. Było ono poświęcone źródłom etnologicznym i historycznym (materialnym i pisanym) oraz sposobom ich badania i interpretacji. W sympozjum uczestniczyli badacze z IAE PAN i kilku uczelni krajowych. Zamieszczonym tu tekstom Autorzy nadali formę ściśle naukową bądź nieco swobodniejszą — esejów.
Mamy nadzieję, że materiały te pobudzą do refleksji nad metodologią poznawania przeszłości.

Spis treści

 

Od Redakcji
Bogumił Szady,
Dawna mapa jako źródło w badaniach geografi czno-historycznych w Polsce
Anna Engelking,
O antropologicznym (etnologicznym) opisie przeszłości. Prolegomena
Katarzyna Kość-Ryżko,
Antropologiczne klucze do przeszłości — poznanie, opis, metoda
Joanna Mroczkowska,
Antropologia a historia
Marta Młynarska-Kaletynowa,
Źródła pisane w archeologii (na przykładzie badań nad średniowiecznymi miastami)
Zofia Sulgostowska,
Przeszłość bez źródeł pisanych widziana z perspektywy archeologa
Maria Lityńska-Zając,
Badania botaniczne nad przeszłością — źródła roślinne
Grzegorz Skrzyński,
Człowiek – środowisko w świetle interpretacji paleoekologicznych danych archeobotanicznych z wybranych stanowisk archeologicznych
Teresa Stawiarska,
Helena Tarczyńska — nauczycielka, społecznica, późna „Entuzjastka” (1850–1935)
Lilianna Nalewajska,
O guzikach w XIX wieku na podstawie „Kuriera Warszawskiego” i innych polskich periodyków
Wojciech Bis,
Wieża książęca w Siedlęcinie w świetle dotychczasowych badań. Podsumowanie na 700-lecie budowy obiektu, red. Przemysław Nocuń
Andrzej Klonder,
Staropolskie przepisy kulinarne. Receptury rozproszone z XVI–XVIII w. Źródła rękopiśmienne, wyd. i oprac. Jarosław Dumanowski, Dorota Dias-Lewandowska, Marta Sikorska, Monumenta Poloniae Culinaria. Polskie zabytki kulinarne, red. Jarosław Dumanowski, t. VII
Andrzej Klonder,
Jan Michał Kossowicz, Diariusz podróży po Europie (1682–1688), oprac. i wstęp Anna Markiewicz
Cezary Kuklo,
Listy do Redakcji
Piotr Czepas,
Łęczycka Zagroda Chłopska w Kwiatkówku