Kwartalnik Historii Kultury Materialnej t. 61 (2013), z.1

PrintEmail
Redaktor: Andrzej Klonder
Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, t.61-2013 z.1
Salesprice with discount
10,00 zł
Discount

Informacje bibliograficzne

Tytuł: Kwartalnik Historii Kultury Materialnej t. 61 (2013), z.1
Redaktor: Andrzej Klonder
Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Miejsce:  Warszawa
Rok wydania: 2013
Język: polski, streszczenie w języku angielskim
Liczba stron: 176
Format: B5
Okładka:  miękka
ISSN: 0023-5881

Opis

Rok 2013 otwiera siódme dziesięciolecie istnienia „Kwartalnika HKM”. Jest również rokiem jubileuszu sześćdziesięciolecia Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, od roku 1953 wydawcy naszego pisma (wówczas jako Instytut Historii Kultury Materialnej). Zeszyt, który oddajemy do rąk Czytelników, ma charakter wyjątkowy. Część zamieszczonych w nim tekstów powstała na kanwie opracowań prezentowanych w ciągu kilku ostatnich lat, podczas seminariów organizowanych przez Ośrodek Historii Kultury Materialnej IAE PAN. Podobnie jak pozostałe, dopełniające treść publikacji, skłaniają do refleksji nad zakresem pola badań historii kultury materialnej, w tym szczególnie nad jej relacjami z pokrewnymi dyscyplinami nauki i kierunkami badawczymi — archeologią, etnologią, historią sztuki... Obok tematów przynależnych do kanonu historii kultury materialnej, takich jak historia jedzenia, obok prezentacji podstawowych typów źródeł (pisane, archeologiczne), znalazły się tu rozważania mieszczące się pozornie na marginesie zainteresowań historii kultury materialnej. Ich obecność nie jest jednak przypadkowa. Jak zawsze, dowodzi integralności kultury jako zjawiska historycznego i przedmiotu badań. Proponowanie Czytelnikom interdyscyplinarnego, a zarazem całościowego oglądu przeszłości uważamy nadal za główne zadanie nasze pisma.
Treść zeszytu uzupełnia Bibliografia zawartości „Kwartalnika” za lata 2003–2012. Będzie pomocą w korzystaniu z wydawnictwa. Może też posłużyć jako podstawa do refleksji nad ewolucją historii kultury materialnej jako kierunku badawczego.

Spis treści

Janusz Barański, Świat rzeczy wobec człowieka
Katarzyna Krupska, Modlitwa w srebrze zaklęta. Siedemnasto- i osiemnastowieczne wota z Ziemi Chełmińskiej
Jacek Tylicki, Srebrne luksusy nowożytnego stołu i bufetu
Marta Osypińska, Owca czy koza, śledź czy ryba? Źródła archeozoologiczne do dziejów kuchni
Aldona Kurzawska, Grażyna Rutkowska, Ostrea edulis na polskich stołach w świetle źródeł archeozoologicznych i pisanych z doby nowożytnej
Dariusz Dąbrowski, Kronika halicko-wołyńska jako źródło do studiów nad kulturą materialną średniowiecznej Rusi. Charakterystyka ogólna i postulaty badawcze
Anna Markiewicz, Osiemnastowieczne inwentarze jako źródło do dziejów klasztorów prowincji ruskiej dominikanów
Raimo Pullat, Instrumenty muzyczne mieszkańców Tallina w XVIII wieku
Ryszard Żelichowski, Polska kołyska na holenderskim dworze. Przyczynek do roli daru w stosunkach międzynarodowych w dwudziestoleciu międzywojennym
Leszek Kajzer, Refleksje nad prawdziwym monumentem. Uwagi o lekturze dzieła Kazimierza Stronczyńskiego Opisy i widoki zabytków w Królestwie Polskim (1844-1855)
Bibliografia zawartości "Kwartalnika Historii Kultury Materialnej" Roczniki LI-LX (2003-2012)