Kleczanów. Badania rozpoznawcze 1989–1992

PrintEmail
Redaktor: Andrzej Buko

Informacje bibliograficzne

Tytuł: Kleczanów. Badania rozpoznawcze 1989–1992
Redaktor: Andrzej Buko
Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Miejsce: Warszawa
Rok wydania: 1997
Język: polski, streszczenie w języku angielskim
Liczba stron: 336
Format: B5
Okładka: miękka
ISBN: 83-85463-50-X

Opis

Kleczanów budził zainteresowanie regionalnych badaczy już w XIX wieku. Stało się to nie tylko za sprawą zagadkowych odkryć w ogrodach plebańskich, lecz nade wszystko dzięki lokalnej tradycji, podkreślającej znaczenie wsi i kościoła już w dobie narodzin państwa.

Spis treści

 

1. Wstęp (A. Buko)
2. Andrzej Buko, Środowisko geograficzne
3. Leszek Paweł Słupecki, Źródła pisane do dziejów wsi i parafii 21
— Aneks: Statystyka zgonów w parafii w Kleczanowie w latach 1811-1837 (L.P. Słupecki)
4. Andrzej Buko, Marek Florek, Józef Ścibior, Prospekcje terenowe i ich najważniejsze wyniki
4.1. Archeologiczne prospekcje powierzchniowe rejonu Kleczanowa (M. Florek, J. Ścibior)
4.1.1. Uwagi ogólne
4.1.2. Charakterystyka odkrytych punktów osadniczych
4.2. Prospekcje w strefie przykościelnej (A. Buko)
4.2.1. Archeologiczne prospekcje powierzchniowe i ich najważniejsze wyniki
4.2.1.1. Strefy badawcze
4.2.1.2. Wyniki
4.2.1.3. Ceramika z badań powierzchniowych jako wskaźnik procesów stratyfikacyjnych
4.2.1.4. Ustalenia chronologiczne
4.2.2. Prospekcje geofizyczne
4.2.2.1. Cele i metody
4.2.2.2. Wyniki
5. Andrzej Buko, Opis i analiza stratygraficzna warstw i obiektów wydzielonych na stanowisku 1 (przy kościele parafialnym)
5.1. Ogólna charakterystyka układów stratyfikacyjnych
5.2. Analiza stratygraficzna warstw i obiektów w obrębie działki A i rowów sondażowych RSI i RSII
5.2.1. Osada z okresu plemiennego: relikty chaty półziemiankowej
5.2.2. Analiza stratygraficzna cmentarzyska
5.2.3. Warstwy niwelacyjne
5.3. Analiza stratygraficzna układów warstw w obrębie sondaży kontrolnych (SKI - SKIII)
6. Andrzej Buko, Opis i analiza stratygraficzna warstw i obiektów wydzielonych na stanowisku 2 (przy starej plebanii)
6.1. Ogólna charakterystyka układów stratyfikacyjnych
6.2. Analiza stratygraficzna warstw i obiektów w obrębie działek (B, C) i rowów sondażowych (RSIII, RSIV)
6.2.1. Relikty osadnictwa pradziejowego
6.2.2. Relikty osady z okresu plemiennego: piwnica wydrążona w lessie
6.2.3. Relikty osadnictwa z okresu wczesnopiastowskiego
6.2.4. Przekształcenia układów przestrzennych dziedzińca w późnym średniowieczu i w czasach nowożytnych
6.2.5. Pozostałości użytkowania terenu w ostatnim stuleciu
6.3. Analiza stratygraficzna jednostek w obrębie sondaży kontrolnych (SKIV-SKVII)
6.4. Podsumowanie
7. Andrzej Buko, Cmentarzysko wczesnośredniowieczne przy kościele parafialnym św. Katarzyny i św. Stanisława
7.1. Układy stratyfikacyjne cmentarzyska
7.2. „Cmentarzyskowa" warstwa 4: problemy definicji
7.3. Opis materiałów
7.3.1. Pochówki w obrębie RSI, RSII i działki A
7.3.2. Inne materiały antropologiczne
7.4. Ogólna charakterystyka cmentarzyska
7.4.1. Jamy grobowe
7.4.2. Zagadnienie orientacji pochówków
7.5. Wyposażenie grobowe
7.6. Problemy datowania
7.6.1. Przesłanki stratygraficzne
7.6.2. Wyposażenie jako element datujący
7.6.3. Ceramika jako składnik wypełnisk jam grobowych
7.6.4. Ceramika na cmentarzach w okresie wczesnośredniowiecznym: pochodzenie i funkcja
7.6.5. Ceramika z wypełnisk jam grobowych cmentarzyska kleczanowskiego jako element datujący
7.7. Wielkość cmentarzyska kleczanowskiego i zagadnienie liczby pochówków
7.8. Wnioski
— Aneks: Zestawienie wybranych pomiarów materiałów antropologicznych z cmentarzyska szkieletowego przy kościele parafialnym w Kleczanowie (K. Wojdanowicz)
8. Andrzej Buko, Wyniki wierceń na stanowiskach 1 i 2
8.1. Wstęp
8.2. Analiza zawartości odwiertów
8.3. Podsumowanie
9. Andrzej Buko, Ryta Kozłowska, Józef Ścibior, Opis i analiza zabytków ruchomych
9.1. Materiały kamienne i krzemienne (J. Ścibior)
9.1.1. Materiały pradziejowe
9.1.1.1. Charakterystyka inwentarza
9.1.1.2. Chronologia i przynależność kulturowa
9.2. Materiał ceramiczny (A. Buko. J. Ścibior)
9.2.1. Ceramika pradziejowa (J. Ścibior)
9.2.1.1. Uwagi wstępne
9.2.1.2. Ceramika pradziejowa ze stanowisk 1-2
9.2.1.3. Ogólna charakterystyka ilościowo-jakościowa
9.2.1.4. Charakterystyka technologiczno-morfologiczna, dekoracja i datowanie
9.2.1.5. Kontekst stratygraficzny ceramiki pradziejowej
9.2.1.6. Wnioski
9.2.2. Ceramika wczesnośredniowieczna, późnośredniowieczna i nowożytna (A. Buko)
9.2.2.1. Ogólna charakterystyka źródeł i metody ich analizy
9.2.2.2. Ceramika wczesnośredniowieczna I (grupa A)
9.2.2.3. Ceramika wczesnośredniowieczna II (grupa B)
9.2.2.4. Ceramika późnośredniowieczna (grupa C)
9.2.2.5. Ceramika nowożytna I (grupa D)
9.2.2.6. Ceramika nowożytna II (grupa E)
9.3. Materiały szklane z Kleczanowa (R. Kozłowska)
9.3.1. Wstęp
9.3.2. Analiza materiału
9.3.3. Podsumowanie
Katalog
9.4. Pozostałe znaleziska (A. Buko)
10. Marek Florek, Józef Ścibior, Cmentarzysko kurhanowe w lasku kleczanowskim (stanowisko 6)
10.1. Problematyka badawcza oraz ogólna charakterystyka obiektów
10.2. Analiza stratygraficzna i opis obiektów
10.2.1. Obiekty badane metodą wykopaliskową
10.2.2. Obiekty rozpoznane za pomocą wierceń
10.3. Opis i analiza zabytków ruchomych
10.3.1. Ceramika
10.3.2. Zabytki metalowe
10.3.3. Inne przedmioty
10.4. Podsumowanie
10.4.1. Stratygrafia i morfologia obiektów
10.4.2. Obrządek pogrzebowy
10.4.3. Chronologia cmentarzyska
10.4.4. Kopce kleczanowskie na tle wczesnośredniowiecznych cmentarzysk kurhanowych Sandomierszczyzny
10.5. Katalog kurhanów kleczanowskich
11. Andrzej Buko, Kleczanowski zespół osadniczy w świetle przeprowadzonych badań
11.1. Osadnictwo pradziejowe
11.2. Osadnictwo wczesnośredniowieczne
11.2.1. Osadnictwo z okresu plemiennego
11.2.2. Osadnictwo z młodszych faz wczesnego średniowiecza
11.3. Osadnictwo późnośredniowieczne i nowożytne
12. Andrzej Buko, Uwagi końcowe
Summary
Bibliografia