Sandomierz – Wzgórze Zawichojskie – neolityczna osada obronna

PrintEmail
Redaktor serii: Zofia Sulgostowska
Sandomierz Wzgórze Zawichojskie Neolityczna osada obronna cz.1 Sandomierz Wzgórze Zawichojskie Neolityczna osada obronna cz.1
Salesprice with discount
50,00 zł
Discount
Sandomierz_26

Informacje bibliograficzne

Tytuł: Sandomierz – Wzgórze Zawichojskie – neolityczna osada obronna. Badania 1981–1989. Część 1. Studia i materiały
Redaktor: Hanna Kowalewska-Marszałek
Tytuł: Sandomierz – Wzgórze Zawichojskie – neolityczna osada obronna. Badania 1981–1989. Część 2. Katalog źródeł
Redaktor: Hanna Kowalewska-Marszałek, Dorota Cyngot

Seria: Vetera et nova. Opracowanie źródeł archeologicznych z zasobów IAE PAN nowymi metodami badawczymi, t. 8
Redaktor serii: Zofia Sulgostowska
Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Miejsce: Warszawa
Rok wydania: 2017
Język:  polski, streszczenie w języku angielskim
Liczba stron:  Cz. 1 – 350 + CD, Cz. 2 – 302
Format: A4
Okładka: twarda
ISBN: 978-83-63760-41-0

Opis

Archeologiczne badania wykopaliskowe na Wzgórzu Zawichojskim w Sandomierzu, prowadzone w latach 1981–1989, umożliwiły rozpoznanie znacznej części stanowiska pradziejowego. Odkryto tam pozostałości osad neolitycznych (w tym unikatowej osady obronnej), późnoneolityczny grób ludzki oraz pochówek zwierzęcy z wczesnego okresu epoki brązu. Pozyskano liczne i interesujące znaleziska: fragmenty naczyń ceramicznych, wytwory krzemienne i kamienne, przedmioty z kości i poroża, ozdoby z muszli oraz zwierzęce szczątki kostne.
Dwuczęściowa publikacja stanowi pierwsze całościowe podsumowanie rezultatów badań wykopaliskowych, dokonane przez archeologów i specjalistów z innych dziedzin. W ramach projektu badawczego NPRH przeprowadzone zostały analizy paleobotaniczne, antrakologiczne, petrograficzne, ichtiologiczne, malakologiczne, chemiczne, archeometryczne. Uzyskano dużą serię dat 14C (ponad 50 oznaczeń), dzięki czemu stanowisko w Sandomierzu posiada jedną z największych w Polsce serię oznaczeń wieku bezwzględnego. Wyniki wszystkich przedsięwzięć składają się na treść prezentowanej publikacji.

Spis treści

Część 1. Studia i materiały

Wstęp - Hanna Kowalewska-Marszałek
I. Stanowisko Wzgórze Zawichojskie – Hanna Kowalewska-Marszałek
1. Położenie stanowiska i jego kontekst geologiczno-przyrodniczy
2. Wzgórze Zawichojskie – problematyka i metody badań terenowych
II. Obiekty nieruchome i warstwy poza obiektami – Hanna Kowalewska-Marszałek
1. Przemiany naturalne i antropogeniczne
2. Stratygrafia stanowiska: warstwy poza obiektami
3. Obiekty nieruchome
III. Fazy osadnicze – Hanna Kowalewska-Marszałek
III. 1. Faza I: Relikty osadnictwa kultury malickiej
III. 2. Faza II: Kultura lubelsko-wołyńska
III. 3. Faza III: Pozostałości osadnictwa z późnego neolitu i początków epoki brązu
IV. Datowanie bezwzględne faz osadniczych ze stanowiska Wzgórze Zawichojskie w Sandomierzu – Piotr Włodarczak
V. Zabytki ruchome
V. 1. Ceramika - Hanna kowalewska-Marszałek
V. 2. Polepa - Hanna Kowalewska-Marszałek
V. 3. Sandomierz, stanowisko Wzgórze Zawichojskie – materiały krzemienne – Anna Zakościelna
V. 4. Materiały kamienne ze stanowiska Sandomierz – Wzgórze Zawichojskie – Katarzyna Kerneder-Gubała
V. 5. Zabytki z kości i poroża - Hanna Kowalewska-Marszałek, Alicja Lasota-Moskalewska
V. 6. Zabytki metalowe – Hanna Kowalewska-Marszałek
VI. Opracowania specjalistyczne
VI. 1. Modelowanie struktur archeologicznych na przykładzie wybranych obiektów ze stanowiska Wzgórze Zawichojskie w Sandomierzu – Robert Żukowski
VI. 2. Wyniki analizy archeozoologicznej szczątków zwierzęcych z Sandomierza-Wzgórze Zawichojskie – Alicja Lasota-Moskalewska
VI. 3. Szczątki ryb z osady ludności kultury malickiej i lubelsko wołyńskiej w Sandomierzu (Wzgórze Zawichojskie) - Daniel Makowiecki
VI. 4. Znaleziska kości ptasich z obiektów „lendzielskich" w Sandomierzu - Lubomir Peške
VI. 5. Analiza muszli mięczaków ze stanowiska Sandomierz – Wzgórze Zawichojskie – Aldona Kurzawska, Gwidon Jakubowski
VI. 6. Sandomierz - Wzgórze Zawichojskie. Zboża i węgle drzewne z neolitycznych obiektów kultur: malickiej i lubelsko-wołyńskiej – Maria Litynska-Zając
VI. 7. Sandomierz - Wzgórze Zawichojskie. Analiza funkcjonalna materiałów krzemiennych – Małgorzata Winiarska-Kabacińska
VI. 8. Opracowanie petrograficzne materiałów kamiennych ze stanowiska Sandomierz – Wzgórze Zawichojskie – Rafał Siuda
VI. 9. Próbki substancji smolistych ze stanowiska w Sandomierzu – Wzgórze Zawichojskie, w świetle badań fizykochemicznych – Sławomir Pietrzak, Jerzy J. Langer, Krzysztof Langer
VI .10. Analiza archeometryczna tzw. guzków z V-kształtnym otworem: problem identyfikacji surowca i jego znaczenie, technika wykonania i sposób noszenia – Kinga Winnicka
Aneks 1. Wyniki analizy antropologiczno-odontologicznej szczątków kostnych z Sandomierza – Alina Wiercińska
VII. Osada obronna w Sandomierzu jako element neolitycznej sieci osadniczej Wyżyny Sandomierskiej – Hanna Kowalewska-Marszałek
VIII. Sandomierz – Wzgórze Zawichojskie. Neolithic fortified settlement (Summary)
IX. Bibliografia
Autorzy

Część 2: Katalog źródeł

I. Katalog obiektów i warstw ze stanowiska Wzgórze Zawichojskie w Sandomierzu – Hanna Kowalewska-Marszałek, Dorota Cyngot, Zuzanna Tragarz
I. 1. Katalog obiektów nieruchomych
I. 2. Katalog warstw poza obiektami
II. Ceramika. Tablice ilustracyjne
III. Materiały krzemienne. Tablice ilustracyjne
Summary