Vetera et nova, t. 5 - Mazowsze. Cz. 2

PrintEmail
Redaktor serii: Zofia Sulgostowska
2016 - Vetera 5 26
Salesprice with discount
40,00 zł
Discount

Informacje bibliograficzne

Tytuł: Ze źródeł do archeologii Mazowsza. Cz. 2. Studia nad ceramiką z wczesnego i późnego średniowiecza

Autor: Jolanta Sadowska-Topór, z udziałem Marcina Krystka, Haliny Młodeckiej, Jarosława Ościłowskiego

Seria: Vetera et nova. Opracowanie źródeł archeologicznych z zasobów IAE PAN nowymi metodami badawczymi, t. 5
Redaktor serii: Zofia Sulgostowska
Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Miejsce: Warszawa
Rok wydania: 2016
Język:  polski, streszczenie w języku angielskim
Liczba stron:  162
Format: A4
Okładka: twarda
ISBN: 978-83-63760-52-6

Opis

Prezentowany Czytelnikom kolejny tom serii Vetera et nova. Opracowanie archeologicznych materiałów źródłowych nowymi metodami badawczymi poświęcony jest znaleziskom z terenu szeroko pojętego Mazowsza zachodniego i południowego. Składa się z dwóch części, obejmujących skrajnie różniące się od siebie okresy chronologiczne. Pierwsza zawiera materiały z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, a druga - z wczesnego i późnego średniowiecza.

Część 1 poświęcona jest stanowisku 3 w Słubicach, pow. płocki. Odkryte w jego obrębie relikty osadnictwa kultur trzcinieckiej, łużyckiej i grobów kloszowych, obejmującego prawie dwa tysiące lat, nie należą wprawdzie do szczególnie efektownych, stanowią jednak materiały interesujące poznawczo dla archeologa. Studia stricte archeologiczne zostały poszerzone o analizy specjalistyczne. Najwięcej uwagi poświęcono badaniom fizyko-chemicznym fragmentów naczyń oraz polepy. Istotne informacje wnoszą także oznaczenia odcisków roślinnych na ceramice i polepie oraz opracowania wyrobów kamiennych i krzemiennych, z uwzględnieniem analizy surowcowej i traseologicznej.

Część 2 obejmuje studia nad ceramiką ze stanowisk wczesno- i późnośredniowiecznych, zlokalizowanych w Błoniu i Kopy-towie/Łaźniewie, pow. warszawsko zachodni, Dziarnowie, Grójcu i Starej Warce, pow. grójecki, oraz Szewnej, pow. ostrowiecki. Materiał pochodzi z badań sondażowych prowadzonych w latach 60. i 70. ubiegłego wieku. Wytypowane okazy poddano analizie formalnej i technologicznej, a podstawą tej ostatniej były w znacznym stopniu wyniki petrograficznych i chemicznych badań fragmentów naczyń.

W publikacji starano się w pełni wykorzystać wszystkie możliwości, jakie dają nowoczesne metody, pozwalające na wydobycie informacji nawet z pozoru nieatrakcyjnych materiałów. Uzyskane rezultaty pozwoliły na wyciągnięcie istotnych, a niekiedy wręcz zaskakujących wniosków.

Spis treści

Wprowadzenie • JOLANTA SADOWSKA-TOPÓR

I. Błonie, pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie.Ceramika naczyniowa z badań wczesnośredniowiecznego grodziska przeprowadzonych w 1971 r. • JOLANTA SADOWSKA-TOPÓR, JAROSŁAW OŚCIŁOWSKI
1. Charakterystyka grodziska
2. Historia i wyniki badań grodziska
2.1. Badania do 1949 r
2.2. Badania wykopaliskowe 1949-1951
2.3. Badania 1971 r.
3. Ogólna charakterystyka źródeł
4. Analizy laboratoryjne ceramiki naczyniowej
5. Analiza Materiału
5.1. Stan zachowania
5.2. Charakterystyka techniczno-technologiczna naczyń
5.3. Analiza stylistyczna
6. Siady użytkowania
7. Podsumowanie
Ryciny

II. Dziarnów, gm. Mogielnica, pow. grójecki, woj. mazowieckie. Wczesnośredniowieczna i średniowieczna ceramika naczyniowa z osady-stanowiska 3 • JOLANTA SADOWSKA-TOPÓR
1. Położenie osady
2. Warunki naturalne i osadnictwo w regionie Dziarnowa w okresie wpływów rzymskich oraz we wczesnym i późnym średniowieczu
3. Historia i wyniki badań stanowiska 3 w Dziarnowie
4. Ceramika wczesno- i późnośredniowieczna ze stanowiska 3. Opis materiału
5. Analiza materiału
Ryciny

III. Grójec, m. pow., woj. mazowieckie. Ceramika o charakterze wczesnośredniowiecznym z badań archeologicznych przeprowadzonych w 1976 r. na stanowiskach „Wzgórze Kościelne", „Wodociągi" i „Księży Sad" • JOLANTA SADOWSKA-TOPÓR
1. Położenie stanowisk
2. Historia i wyniki badań
3. Ceramika z badań na stanowisku „Wzgórze Kościelne". Opis materiału
4. Ceramika z badań na stanowisku 3 (3) „Wodociągi". Opis materiału
5. Ceramika naczyniowa z badań na stanowisku „Księży Sad". Opis materiału
6. Ułamki naczyń o charakterze wczesnośredniowiecznym. Analiza
Ryciny

IV. Kopytów/Łaźniew, gm. Błonie, pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie. Ceramika naczyniowa z badań przeprowadzonych w 1972 r. • JOLANTA SADOWSKA-TOPÓR
1. Charakterystyka stanowiska
2. Wyniki badań przeprowadzonych w 1972 r.
2.1. Stratygrafia wykopów
2.2. Interpretacja odkrytych pozostałości
3. Ogólna charakterystyka źródeł
4. Opis materiału
5. Analiza materiału
5.1. Stan zachowania
5.2. Ceramika a kontekst stratygraficzny
5.3. Ceramika pradziejowa
5.4. Analiza ceramiki o charakterze wczesnośredniowiecznym wypalonej w atmosferze utleniającej
5.5. Analiza naczyń wypalonych w atmosferze redukcyjnej
6. Podsumowanie
Ryciny

V. Stara Warka, gm. Warka, pow. grójecki, woj. mazowieckie. Ceramika naczyniowa z badań przeprowadzonych w 1962 roku na terenie grodziska (stan. 1) • JOLANTA SADOWSKA-TOPÓR
1. Położenie stanowiska i stan jego zachowania
2. Historia badań i ich wynik
3. Opis materiału
4. Opis próbek do analiz petrograficznych i chemicznych
5. Analiza materiału
5.1. Stan zachowania
5.2. Charakterystyka techniczna naczyń
5.3. Charakterystyka stylistyczna naczyń
6. Charakterystyka ułamków znalezionych luźno w rejonie grodziska
6.1. Ułamki znalezione luźno na wysokim tarasie Pilicy, na południowy zachód od grodziska
6.2. Ułamki znalezione luźno na północny zachód od grodziska
7. Chronologia grodu
Ryciny

VI. Szewna, gm. Bodzechów, pow. ostrowiecki, woj. świętokrzyskie. Ceramika z domniemanego grodziska stożkowatego, z badań przeprowadzonych w 1974 r. • JOLANTA SADOWSKA-TOPÓR
1. Opis stanowiska
2. Historia i wyniki badań archeologicznych
3. Ceramika naczyniowa z grodziska. Opis materiału
4. Analizy laboratoryjne próbek ceramiki
5. Analiza ceramiki naczyniowej
5.1. Stan zachowania i stopień rozdrobnienia materiału
5.2. Analiza techniczna
5.3. Analiza stylistyczna
6. Chronologia
Ryciny

VII. Analizy petrograficzne ceramiki ze stanowisk: Błonie, Dziarnów, Kopytów/Łaźniew, Stara Warka, Szewna • MARCIN KRYSTEK
1. Metody analiz
2. Charakterystyka ceramiki
2.1. Błonie
2.2. Dziarnów
2.3. Kopytów/Łaźniew
2.4. Stara Warka
2.5. Szewna
3. Wnioski
Summary
Tabele
Ryciny

VIII. Analizy chemiczne ceramiki ze stanowisk: Błonie, Dziarnów, Kopytów/Łaźniew, Stara Warka, Szewna • HALINA MŁODECKA
1. Wprowadzenie
2. Materiał badawczy
3. Cel badania
4. Metoda badania
5. Wyniki analiz ceramik
6. Podsumowanie wyników
Summary
Tabele
Ryciny

IX. Podsumowanie • JOLANTA SADOWSKA-TOPÓR

Bibliografia

Summary

Lista afiliacji