Przestrzeń osadnicza wczesnośredniowiecznego Radomia t. 3

PrintEmail
Redaktorzy serii: Tadeusz Baranowski, Katarzyna Skrzyńska, Kalina Skóra
Przestrzeń osadnicza wczesnośredniowiecznego Radomia t. 3
Salesprice with discount
48,00 zł
Discount

Informacje bibliograficzne

Tytuł: Stanowisko nr 4. Badania interdyscyplinarne

Seria: Przestrzeń osadnicza wczesnośredniowiecznego Radomia t. 3
Redaktorzy serii: Tadeusz Baranowski, Katarzyna Skrzyńska, Kalina Skóra
Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Miejsce:  Warszawa
Rok wydania: 2020
Język: polski, streszczenie w języku angielskim
Liczba stron: 288
Format: A4
Okładka: miękka
ISBN: 978-83-66463-37-0

Opis

Prezentowany tom jest suplementem dwóch poprzednich, które dotychczas ukazały się w cyklu Przestrzeń osadnicza wczesnośredniowiecznego Radomia. Zawierały one uaktualnioną interpretację wyników badań wykopaliskowych, które na stanowisku 4 przeprowadził Wojciech Twardowski w 1966 roku.

W pierwszym z nich zawarto opracowanie materiałów zabytkowych z odkrytej tam szkieletowej nekropoli, a w drugim z osady poprzedzającej powstanie tego cmentarza. W niniejszej monografii ponownie zreferowano zasób tych źródeł, jednak tym razem w postaci ekspertyz specjalistów różnych dziedzin i z wykorzystaniem nowoczesnych metod analitycznych. Zamieszczono w niej artykuły z zakresu antropologii fizycznej, paleogenetyki, archeozoologii, paleogeografii, datowań radiowęglowych, petrografii, paleobotaniki z elementami antropologii kulturowej i etnografii oraz specjalistyczne opracowania archeologiczne, dotyczące surowcowej analizy zabytków szklanych i metalowych, zabytków krzemiennych, numizmatyki, wytwórczości tekstyliów, ceramiki. W tomie zaprezentowano też materiały z niewielkiego cmentarzyska, datowanego jest na okres wczesnej epoki żelaza.

Monografia publikuje efekty wieloletnich badań interdyscyplinarnych, prowadzonych przez zespół specjalistów z wielu placówek naukowo-badawczych: Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Łodzi i w Warszawie, Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, Zakładu Biologii Molekularnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Laboratorium Geologii Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, zrealizowanych przy współpracy z Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, m.in. w ramach projektu badawczego MNiSW pt. Przekształcenia przestrzeni osadniczej wczesnopiastowskich ośrodków administracji terenowej – przykład osady i cmentarzyska na stanowisku 4 w Radomiu.

 

 

Spis treści

Wprowadzenie (Tomasz Kurasiński, Kalina Skóra)

 1. Analizy archeologiczne materiałów z cmentarzyska wczesnośredniowiecznego

I.1. Przedmioty szklane (Sylwia Wajda)

 1. Metody badawcze
 2. Wyniki

I.2. Monety (Mateusz Bogucki)

 1. Katalog monet
 2. Komentarz

I.3. Materiały krzemienne (Dominik Kacper Płaza)

 1. Katalog zabytków
 2. Analiza
 3. Wnioski

I.4. Pozostałości tekstyliów (Jerzy Maik, Emilia Wtorkiewicz-Marosik)

 1. Charakterystyka znalezisk
 2. Katalog tkanin
 3. Analizy bioarcheologiczne, fizyko-chemiczne i paleośrodowiskowe

II.1. Populacja wczesnośredniowieczna

II.1.1. Analiza antropologiczna. Katalog (Beata Borowska, Wiesław Kapla)

II.1.2. Charakterystyka odontologiczna (Beata Borowska)

 1. Wstęp
 2. Analiza cech odontometrycznych
 3. Analiza cech odontoskopijnych
 4. Analiza próchnicy
 5. Wnioski

II.1.3. Analiza molekularna (Henryk W. Witas, Dariusz Błaszczyk, Martyna Molak)

 1. Analiza i wyniki badań (Henryk W. Witas)
 2. Interpretacja wyników badań mtDNA (Dariusz Błaszczyk, Martyna Molak)

II.2. Szczątki zwierzęce (Alicja Lasota-Moskalewska)

 1. Analiza
 2. Katalog oznaczeń gatunkowych i anatomicznych

II.3. Wyniki radiowęglowych datowań nagarów ze ścianek naczyń wczesnośredniowiecznych (Tomasz Goslar, Michał Auch)

II.4. Analiza petrograficzna przedmiotów kamiennych z cmentarzyska (Piotr Czubla)

II.5. Szczątki roślinne z cmentarzyska (Maria Michniewicz, Tomasz Kurasiński)

 1. Analiza
 2. Katalog prób

II.6. Geochemiczne fazy aktywności gospodarczej człowieka w okolicach Radomia. Perspektywy dalszych badań środowiskowych (Piotr Szwarczewski, Ewa Smolska, Jakub Karasiński, Ewa Bulska)

II.7. Wyniki analizy chemicznej przedmiotów metalowych z cmentarzyska (Paweł Gan, Elżbieta Pawlicka)

 1. Opis wyników analiz składu chemicznego metali (Paweł Gan)
 2. Katalog wyników (Elżbieta Pawlicka)

III. Materiały z cmentarzyska z wczesnej epoki żelaza (Ireneusz Miraś, Bartłomiej Kaczyński)

III.1. Wstęp

III.2. Materiały

 1. Ceramika z obiektów
 2. Materiały odkryte na złożu wtórnym

III.3. Formy pochówków

 1. Groby kloszowe
 2. Groby popielnicowe

III.4. Ceramika

 1. Analiza form naczyń
 2. Analiza ornamentyki
 3. Analiza technologii wykonania naczyń
 4. Zagadnienie wtórnego przepalenia ceramiki

III.5. Przynależność kulturowa i chronologia cmentarzyska

Uwagi końcowe (Tadeusz Baranowski, Katarzyna Skrzyńska)

Summaries

Bibliografia

Indeks