Przegląd Archeologiczny 70/2022

PrintEmail
Bogusław Gediga - Redaktor naczleny
Przegląd Archeologiczny 70/2022Przegląd Archeologiczny 70/2022

Informacje bibliograficzne

Tytuł: Przegląd Archeologiczny 70/2022

Autor: Bogusław Gediga - redaktor naczelny

Wydawca: Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Projekt okładki: I. Podolska- Rutkowska
Na okładce: Rycina ze str.138 ( rys. I. Podolska-Rutkowska )
Miejsce: Wrocław
Rok wydania: 2022
Język: polski/angielski
Liczba stron: 320
Okładka: miękka
ISSN: 0079-7138

Opis

Przegląd Archeologiczny 70/2022

Spis treści

                                            SPIS TRESCI – CONTENTS

                                              ARTYKUŁY – ARTICLES

Danuta MINTA-TWORZOWSKA, Teoretyczne i metodologiczne podstawy archeologicznego

dyskursu w Polsce. Zarys problematyki

Theoretical and methodological foundations of the archaeological discourse in Poland.

Outline of the problems

Jakub MUGAJ, Zaproszenie do teorii aktora-sieci -ontologia relacyjna a archeologia

lnvitation to Actor-Network Theory - relational ontology and archaeology

Tomasz GRALAK, Kto wyrzuca pieniądze przez okno - czyli potlacz w archeologii .

Who throws money out the window - or the potlatch in archaeology

Anna JÓZEFOWSKA, Lidia KAMYSZEK, Leszek ŻYGADŁO, Założenia rowkowe

o charakterze funeralnym ze stanowiska Domasław 10/11/12 / Chrzanów 4,

pow. wrocławski jako przejaw oddziaływań kulturowych

Funeral ditch structures f tom archaeological site of Domasław 10/11/ 12 / Chrzanów 4,

Wrocław counrty as a manifestation of cultural influences

Marta CHMIEL-CHRZANOWSKA, Michał ADAMCZYK, The Settlement and Economy

of the Pyrzyce Lowland in the Pre-Roman and Roman lron Ages

Irena PODOLSKA-RUTKOWSKA, Wojciech RUTKOWSKI, Okucie końca pasa w formie

dysku z Siemkowic w powiecie pajęczańskim. Analiza - interpretacja - rekonstrukcja

procesu zdobienia

Disc shaped strap-end fitting from Siemkowice in Pajęczno country. Analysis

- interpretation - reconstruction of the decorating process

Pavel KOURIL, Antonin  PRICHYSTAL, Ovruch slate spindle whorls in the Czech Lands

Aleksandr MUSIN, Błażej STANISŁAWSKI, Ośrodki węzłowe i kontakty transbałtyckie

pomiędzy społecznościami północno-zachodniej Rusi i ziem polskich w X stuleciu

Nodal centres and trans-Baltic contacts between the communities of north-western Rus '

and Polish lands in the 10th century

Aleksandra PANKIEWICZ, Sylwia RODAK, Przemiany osadnicze na terenie Wrocławia

i j ego przedpola we wczesnym średniowieczu

Settlement transformations in Wrocław and its foregrounds in the early Middle Ages

Iryna LUTSYK, Natalia BULYK, Medieval sacred monuments on the territory of Halych-Volynian

Rus' : the history of research in the 19th and early 20th centuries

                                           DYSKUSJE -DISCUSSIONS

Andrzej LELIGDOWICZ, Czy można mówić o działalności badawczej w warunkach

nazistowskiego obozu koncentracyjnego? Uwagi na marginesie artykułu

Andrzeja Prinkego

Can we talk about research activities under the Nazi concentration camp conditions?

Side notes on the article by Andrzej Prinke

                                            RECENZJE - REVIEWS

Лemonucныu <Изяславлъ> Большoе Шenemoвcкoe гopoдuщe в cвeme apхeoлoгuu

TOM 1. Mamepuaлы pacnonok M. K. Kapгepa 1957-1964 гoдob  в uccлeдoвaнuях

1960-1980-x годов (Radosław Liwoch)

Henryk Mamzer, Jak człowiek konstruował świat i siebie samego. Archeologia w procesie

humanizacji  świata (Michał Pawleta)

                                           KRONIKA - CHRONICLE

„Religia i wierzenia społeczeństw pradziejowych i wczesnego średniowiecza w świetle źródeł

archeologicznych i sztuki", Biskupin 30-31.08.2021 (Magdalena Przymorska-Sztuczka)

Prof. dr hab. Romuald Schild 1936 -2021 (Bogusław Gediga)