Współczesne metody badań wczesnośredniowiecznych grodów Europy Środkowo-Wschodniej

PrintEmail
Redaktorzy: Krystian Chrzan, Sławomir Moździoch, Sylwia Rodak
Scan_5785657865875 (3)
Salesprice with discount
55,00 zł
Discount

Informacje bibliograficzne

Tytuł: Współczesne metody badań wczesnośredniowiecznych grodów Europy Środkowo-Wschodniej

Redaktorzy: Krystian Chrzan, Sławomir Moździoch, Sylwia Rodak
Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Miejsce: Wrocław

Rok wydania: 2019
Język: polski, angielski, niemiecki, czeski
Liczba stron: 314
Format: A4
Okładka: miękka
ISBN: 978-83-66463-07-3

 

Opis

Projekt "Atlas grodzisk wczesnośredniowiecznych z obszaru Polski", finansowany ze środków NPRH, jest projektem wielowątkowym w zakresie stawianych celów. Oprócz niewątpliwie ważnego celu naukowego istotną rolę odgrywają cele źródłoznawcze i konserwatorskie oraz cel społeczny, jakim jest szerzenie wiedzy o przeszłości wśród społeczności lokalnych. Hierarchia celów zmieniała i zmienia się w czasie realizacji projektu, podobnie jak paleta i zakres używanych metod. Decydował o tym w dużym stopniu zarówno czynnik finansowy, jak i konieczność dostosowywania metod do wciąż pojawiających się nowych informacji o badanych stanowiskach.

Spis treści

Sławomir Moździoch

Kilka refleksji na temat badań grodzisk wczesnośredniowiecznych w Polsce

A few reflections on the research of early medieval strongholds in Poland

Wojciech Chudziak, Piotr Błędowski, Jacek Bojarski, Ryszard Kaźmierczak, Marcin Weinkauf

Katalog grodzisk ziemi chełmińskiej - w ćwierć wieku później

The catalogue of strongholds of the Chełmno Land - a quarter of a century later

Piotr Kittel, Jerzy Sikora, Piotr Wroniecki

Nieinwazyjne badania wczesnośredniowiecznych grodzisk Polski Centralnej. Próba oceny programu

Non-invasive research of early medieval strongholds in Central Poland. An attempt to evaluate the programu

Marcin Engel, Cezary Sobczak

Atlas Grodzisk Jaćwieży. Nowe spojrzenie na Góry Zamkowe, Szwedzkie szańce i Piłokalnie

The Atlas of the Strongholds ofYotvingia. New look at Castle Hills, Schwedenschanzen and PiłokaInie

Piotr Błędowski, Jacek Bojarski, Wojciech Chudziak, Ryszard Kaźmierczak, Ewelina Siemianowska, Marcin Weinkauf 

Wczesnośredniowieczne grodziska Pojezierza Drawskiego w świetle badań weryfikacyjnych przeprowadzonych w latach 2015–2017

The early medieval strongholds of the Drawsko Lake District in the light of verification research carried out in 2015–2017


Sylwia Rodak, Piotr Wroniecki

Badania nieinwazyjne grodzisk wczesnośredniowiecznych północno-zachodniej części Dolnego Śląska

Non-invasive research of early medieval strongholds in the north-western part of Lower Silesia


Matej Ruttkay, Karol Pieta, Zbigniew Robak

Nowe metody badań wczesnośredniowiecznych grodzisk zachodniej Słowacji

New methods of research of early medieval strongholds in Western Slovakia


Roman Krivanek

Prehled geofyzikalnich prńzkumń ranć stredovekych hradiśt v Cechach: prinos, omezeni, perspektivy

Overview of geophysical surveys of early medieval hillforts in Bohemia: contribution, limitations, perspectives


Felix Biermann

Wissenschaftliche Metalldetektorprospektionen auf slawischen Burgwillen in Brandenburg Scientific metaldetector surveys on Slavic strongholds in Brandenburg

 

Anna Łuczak, Sylwia Rodak

Grodziska wczesnośredniowieczne w mikroregionie Wzgórz Dalkowskich w świetle analiz przestrzennych GIS

Early medieval strongholds in the Dalkowskie Hills microregion in the light of spatial GIS analyses

Bartłomiej Gruszka, Arkadiusz Michalak

Preliminary results of using interdisciplinary model of research in the early medieval settlement complex in Grodziszcze, site l, Świebodzin county

Wstępne wyniki interdyscyplinarnych badań nad wczesnośredniowiecznym kompleksem osadniczym w Grodziszczu, stanowisko 1, powiat świebodziński

Martina Karle, Anna B. Kowalska, Sebastian Messal

New interdisciplinary research in Świelubie on Parsęta river

Nowe interdyscyplinarne badania w Świelubiu nad Parsętą

Mariusz Błoński, Wiesław Małkowski, Krzysztof Misiewicz

Grodzisko w NasieIsku: porównanie wyników wykopalisk i prospekcji geofizycznej

The stronghold in Nasielsk: comparison of the results of excavations and geophysical prospection 


Nad'a Profantova

Poznani hradiśtć kombinovanym detektorovym, povrchovym prńzkumem, geofyzikou a malou sondaźi, Pfiklad Tismice, okr. Kolin (8.–9. stoleti)

Exploration of a hill-fort, combining geophysical and field prospection, metal detector prospection and trial trenching. The example of Tismice, Kolio (eighth-ninth century)

Paweł Pawlak

Grodzisko z czasów plemiennych w Dąbrówce koło Poznania odkryte powtórnie

The stronghold from the tribal period in Dąbrówka near Poznań rediscovered

Maciej Trzeciecki

Grodzisko jako krajobraz kulturowy. Góra św. Piotra w Radomiu - studium przypadku

A stronghold as culturallandscape. St. Peter's Hill in Radom – a case study

Marlena Magda-Nawrocka

Stan badań nad wczesnośredniowiecznymi grodami Krosna Odrzańskiego

The state of research on early medieval strongholds in Krosno Odrzańskie