Kwartalnik Historii Kultury Materialnej t. 65 (2017), z.2

PrintEmail
Redaktor: Andrzej Klonder
65-2
Salesprice with discount
25,00 zł
Discount

Informacje bibliograficzne

Tytuł: Kwartalnik Historii Kultury Materialnej t. 65 (2017), z. 2
Redaktor: Andrzej Klonder
Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Miejsce:  Warszawa
Rok wydania: 2017
Język: polski, streszczenie w języku angielskim
Liczba stron:  147-288
Format: B5
Okładka:  miękka
ISSN: 0023-5881

Opis

Bieżący numer czasopisma w znacznej części wypełniają artykuły na temat naczyń ceramicznych z XVI-XIX wieku znalezionych podczas badań archeologicznych w granicach współczesnej Polski. Rozważania autorów koncentrują się zwłaszcza na kwestiach struktury i zróżnicowania analizowanych zbiorów pod względem technologiczno-stylistycznym i funkcjonalnym, jak również powiązań kulturowych obserwowanych w nowożytnej ceramice. Poruszane są także zagadnienia dotyczące proweniencji wyrobów oraz sposobów i miejsc ich użytkowania.
Teksty te powstały w znacznej mierze na kanwie referatów wygłoszonych podczas konferencji „Porcyllena, farfury i glina. Nowożytne naczynia ceramiczne jako źródła archeologiczne. Pochodzenie — zróżnicowanie — odbiorcy", która odbyła się w Warszawie, 28 września 2016 r. Jej organizatorami były Ośrodek Historii Kultury Materialnej Średniowiecza i Czasów Nowożytnych Instytutu Archeologii i Etnologii PAN oraz Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Warszawie. Patronem medialnym wydarzenia był magazyn „Szkło i Ceramika". Dalsze materiały dotyczące tej problematyki opublikowane zostaną w kolejnym numerze „Kwartalnika HKM" (3/2017).

Spis treści

 

Od Redakcji
Sylwia Rodak, Ceramika nowożytna z badań na Starym Mieście w Brzegu
Maciej Trzeciecki, Naczynia gliniane z XVII-XVIII wieku z badań zespołu podworskiego w Niegowie pod Wyszkowem. Przyczynek do poziomu życia szlacheckiej prowincji
Katarzyna Meyza, Nowożytny warsztat garncarski ze Starej Warszawy. Nowe ustalenia
Mariusz Klarecki, Pozostałości z osiemnastowiecznych serwisów warszawskich dworów królewskich
Beata Wywrot-Wyszkowska, Andrzej Janowski, Mieszczański pas naddługi z późnośredniowiecznego Kołobrzegu
Paweł T. Dobrowolski, Miasto w ogniu: ludzkie tragedie i zachowania rynkowe w Londynie XVIII wieku
Anna Sułowicz, Niektóre formy opieki nad dziećmi we wrocławskim sierocińcu Matki Boskiej Bolesnej w XVIII i pierwszej dekadzie XIX wieku
Krzysztof Lewalski, Inwentarz mienia - źródło do badań nad majątkiem osobistym duchowieństwa parafialnego w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX w.
Grzegorz Szczurek, Edward Pudełko, Szadek. Cmentarzysko z przełomu epok brązu i żelaza w południowo-wschodniej Wielkopolsce — Justyna Żychlińska
Maurycy Zajęcki, Instrumenty prawne ochrony przeciwpożarowej w miastach Polskim przedrozbiorowej — Bogusław Ulicki
„Studia Geohistorica. Rocznik Historyczno-Geograficzny", nr 1-4, 2013-2016 — Elżbieta Kowalczyk-Heyman
Maria Bogucka, Kultura Sarmatyzmu w Polsce XVI-XVIII wieku — Andrzej Klonder
Raimo Pullat, Tallinlase Asjademaailm Valgustussajandil [Świat rzeczy mieszkańców Tallina w stuleciu oświecenia] — Andrzej Klonder
Listy z Helu. Korespondencja Romana Komierowskiego z żoną (1904- 1913), oprać i w1, Tomasz Łaszkiewicz — Andrzej Klonder
The 13lh Professor Andrzej Nadolski International Arms and Armour Colloquium „Borderland on fire. War, weaponry and borderland in the Middle Ages and the early Modern Era", Łódź. 21-22 października 2016 r. — Piotr Strzyż, Kalina Skóra