Kwartalnik Historii Kultury Materialnej t.58 (2010), z.1

PrintEmail
Redaktor: Andrzej Klonder
Kwartalnik Historii Kultury Materialnej t.582010 z
Salesprice with discount
5,00 zł
Discount

Informacje bibliograficzne

Tytuł: Kwartalnik Historii Kultury Materialnej t.58 (2010), z.1
Redaktor: Andrzej Klonder
Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Miejsce:  Warszawa
Rok wydania: 2010
Język: polski, streszczenie w języku angielskim, francuskim, niemieckim
Liczba stron:  176
Format: B5
Okładka:  miękka
ISSN: 0023-5881

Opis

Numer, który oddajemy do rąk Czytelników, ma charakter wyjątkowy. Artykuły zebrane w dziale „Studia i materiały” w zdecydowanej większości stanowią dorobek konferencji „Starość na ziemiach polskich”, zorganizowanej w grudniu roku 2009 przez Zakład Historii Kultury Materialnej IAE PAN. Prezentują poglądy historyków, ale także antropologów, archeologów i demografów, na procesy zachodzące w średniowieczu i dobie wczesnonowożytnej. Grudniowe spotkanie oczywiście nie wyczerpało niezwykle rozległej problematyki. Było jedynie pierwszym z cyklu. Organizatorzy przewidują dalsze interdyscyplinarne dyskusje nad starością oraz towarzyszącymi jej zjawiskami w różnych epokach i środowiskach społecznych.

Spis treści

Od Redakcji
Barbara Kwiatkowska, Krzysztof Borysławski, Starość w średniowieczu i dziś
Olga M. Przybyłowicz, Długość życia zakonnic w świetle źródeł średniowiecznych i nowożytnych. Ograniczenia, możliwości i propozycje badawcze
Beata Lorens, Bractwo św. Onufrego przy cerkwi bazyliańskiej w Warszawie w latach 1745-1861
Ewa Wółkiewicz, Stary człowiek i miasto. Starość i ludzie starzy w szesnastowiecznych pamiętnikach śląskich
Maria Bogucka, Starość w twórczości pisarzy polskiego renesansu i baroku
Urszula Augustyniak, „Stary sługa” jako przedmiot badań nad klientelizmem magnackim na Litwie w XVII wieku
Edmund Kizik, Zabezpieczenie finansowe wdów w Gdańsku w XVI-XVIII wieku
Piotr Guzowski, Starość w życiu kmieci polskich przełomu średniowiecza i czasów nowożytnych
Michał Kopczyński, Ludzie starzy w chłopskich i szlacheckich gospodarstwach domowych w Koronie u schyłku XVIII wieku
Cezary Kuklo, Gospodarstwo domowe osób starszego pokolenia w miastach na ziemiach polskich w epoce późnofeudalnej
Elżbieta Mazur, Opieka dobroczynna nad starcami w Warszawie w drugiej połowie XIX wieku
Maria Dąbrowska, Starość ośmieszona, czyli Filis na Arystotelesie
Maciej Majewski, Michał Bogacki,Broń wojsk polskich w okresie średniowiecza
Piotr Strzyż, Robert Douglas Smith, Kelly DeVries, The Artillery of the Dukes of Burgundy 1363-1477
Andrzej Klonder, Stanisław Czerniecki, Compendium Ferculorum albo zebranie potraw, wyd. J. Dumanowski, M. Spychaj, Monumenta Poloniae Culinaria. Polskie zabytki kulinarne, t. 1, red. J. Dumanowski
Rafał Degiel, Zbigniew Hauser, Podróże po cmentarzach Ukrainy – dawne województwa I Rzeczypospolitej, t. 4: Województwa wołyńskie, podolskie, bracławskie i kijowskie
Anna Kowalska, Konferencja „Badania historyczne nad starością i ludźmi starymi – koncepcje i metody”, Warszawa, 23 kwietnia 2010 r.
Magdalena Spychaj, Międzynarodowe seminarium „Dziedzictwo kulinarne w dokumencie. Źródła historyczne a wymogi współczesności”, Warszawa, 10 – 12 grudnia 2009 r.
Adam Bartosz, Paryskie Muzeum Perfum