Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 70/3 2022

PrintEmail
Karol Żojdź,Rafał Rutkowski
img566
Salesprice with discount
25,00 zł
Discount

Informacje bibliograficzne

Tytuł: Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 70/3 2022

Autor: Praca zbiorowa

Wydawca: Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Na okładce: miedzioryt z pośmiertnej kolekcji reedycji Prodromil J Breynea wykonany ba podstawie ilustracji jednej z roślin przyladkowych przekazanych do Gdańska najprawpodobniej przez Hieronima van Beverningka
Miejsce: Warszawa
Rok wydania: 2022
Język: polski
Liczba stron: 396
Okładka: miękka
ISSN: 0023-5881

Opis

KHKM 70/3 2022

Spis treści

SPIS TREŚCI

                                                       SPIS TREŚCI

                                                STUDIA I MATERIAŁY

P i o t r J ó z e f J a n o w s k , Renesansowa curia Lobzoviensis  królowej Bony w świetle                                                                                                   inwentarz z 1558 roku

K a t a r z y n a P ę k a c k a-F a 1 k o w s k a, Jacob Breyne, jego przyjaciele i rośliny.

Uwagi na marginesie Breyne'owskich exsiccatae  z kolekcji Jamesa Petivera 

                                                   KOMUNIKATY NAUKOWE

To m a s z M a ć k o w s k i , Toruńskie stemple do znakowania sukna - przyczynek do

dziejów farbiarstwa w Rzeczypospolitej w XVII wieku

                                                     ARTYKUŁY RECENZYJNE

M a r c i n D a n i e 1 e w s k i, Rekonstrukcja historyczna czy odtwórstwo historyczne?

Uwagi na marginesie książki Jolanty Aliny Daszyńskiej

                                                        RECENZJE

Mateusz Wyżga, Homo movens. Mobilność chłopów w mikroregionie krakowskim

w XVI-XVIII wieku - A n d r z ej K l o n d e r

Chłopi na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej do czasów uwłaszczenia - Andrzej Kolender

Kolekcje przyrodnicze i gospodarcze innowacje -tradycja i nowoczesność. Pamięci

księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej (1728-1800) - Piotr Kóhler .

Anna Gruca, „Poświęcenie pisem drukowanych zwyczaj wprowadził...". Drukowane

dedykacje w książce okresu zaborów  - A n n a D y m m e l

Graudentum. Studia z dziejów Grudziądza i okolic, t. 11: Okres wczesno nowożytny – Andrzej Klonder

Studia z historii wina w Polsce, t. I-III - M a g d a l e n a B i s

                                                          KRONIKA NAUKOWA

Jerzy Kruppe (9X11931-9112022) - Magdalena Bis, Andrzej Janeczek