Journal of Urban Ethnology 17

PrintEmail
Redaktor: Róża Godula-Węcławowicz
Scan_5785657865875 (1)
Salesprice with discount
30,00 zł
Discount

Informacje bibliograficzne

Tytuł: Journal of Urban Ethnology 17
Redaktor: Róża Godula-Węcławowicz
Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Miejsce: Kraków
Rok wydania: 2019
Język: polski, angielski
Liczba stron: 352
Format: B5
Okładka: miękka
ISSN: 1429-0618

Opis

Journal of Urban Ethnology jest pismem otwartym dla badaczy miejskiej kultury zarówno w jej wymiarze teoretyczno-metodologicznym jak i szczegółowej analizy aspektów kultury miasta.

Na łamach JUE zamieszczane są teksty o charakterze teoretycznym, metodologicznym, analitycznym, komparatystycznym jak i materiałowym.

Spis treści

Antropologiczne wymiary zadomowienia
Anthropological d
imensions of domestication

Blanka Soukupova

Space -landscape - home - homeland
Przestrzeń - krajobraz - dom - ojczyzna

Klara Broźovićova

Changing cityscapes and the process of contemporary gentrification:

The study of the transformation of a socially excluded area in Brno, the Czech Republic

Promony mestskjch scenerii a proces soućasne gentrijikace:

Studie promeny oylouien« lokality v Brne, Ceske republice

Ewa Grażyna Karpińska

Udomowianie ulicy. Z etnograficznych badań terenowych na Wschodniej
Taming a street. From the ethnographic field research at Wschodnia Street

Ewa Baniowska- Kopacz

"Nowohuckie podwórka" - od podwórka. Spojrzenie etnologa

"The backyards of Nowa Huta" as seen from the backyard. An ethnologist's view

Sławomir Sikora

Feeling at home in Grochów.The phenomenon of Kicia Kocia

Zadomowienie na Grochowie. Fenomen Kici Koci

Karolina Dudek

U siebie w biurze. Materialne środowisko homo officens 

At bome in the office. Homo officens material environment

Janina Hajduk-Nijakowska

Proces wrastania autochtonów i przesiedleńców w nową przestrzeń kulturową na Śląsku

po II wojnie światowej
Tbe process of the autochthons' and displaced people's growing into tbe new cultural space

of Silesia cifter the Second World Wor

Róża Godula-Węcławowicz

Gdy dom nie jest domem. Kraków w cieniu Lwowa
When the home is not a home. Cracow in tbe shadow ol Lvov

Jadwiga Kozłowska-Doda

Przesiedleńcy ze strefy wykluczenia po katastrofie atomowej w Czarnobylu:

problemy z zadomawianiem się w nowej przestrzeni
Evacuees from the Exclusion Zone after tbe Chernobyl nuclear disaster:

problems with settling in a new space

Katańna Kośtialova, Roman Hofreiter

Fenomen navratu domov. Mladi Iudia a ich navrat zo zahraniCia na Slovensko
'Ibe phenomenon oj return. Young peoPle and tbeir return to Slovakia from abroad

Katarzyna Zarzycka

Jak mieszka "słoik"? Proces zadomawiania się w Warszawie na przykładzie studentów

pochodzących spoza stolicy
How does a "jar" live? 'Ibe process ojsettling in /łIarsaw on the example of students

originatingfrom outside the capital

Piotr Jordan Śliwiński

Nauczyć sswojego domu. Mieszkania treningowe - trening w mieszkaniu

To learn one's home. Training apartments - training in an apartment

Joanna Pankau

Bezdomni, mobilni, zadomowieni mieszkańcy miast (w praktykach artystycznych)

Tbe homeless, mobile, well-settled residents oj cities (in artistic practices)

Andrzej Paweł Wejland

Dom na wsi. Antropologiczna lektura palimpsestów etnicznych: zamieszkanie i zadomowienie 
A bouse in the country. An anthropological reading of ethnic palimpsests:

habitation and a sense of settlement

Zuzana Beńuśkova

Najomne byvanie na vidieku na priklade vyskumu vybranych obci

Tenanted housing in rural areas - research on the example of selected villages

Małgorzata Dziura

Rola i znaczenie dźwięku dzwonów w kształtowaniu poczucia zadomowienia
The role and signijicance oj bells in the fteling oj settlement

Margita Jagerova

"Prosim nepalif sviećky, eśte iijeme" - k problematike "zabyvania sa" v priestore cintorina

"Don't light the candle, please, we are still alioe" - preparing one's own "residence" at a cemetery

Jacekjan Pawlik

Kosmiczne i społeczne wymiary zadomowiania się w przestrzeni.

Przykład acefalicznego ludu Konkomba z Ghany i Togo

The cosmic and social dimensions oj the process oj settling within a space.

Example oj the acephalous Konkomba people from Ghana and Togo

Miscelanea

Stanisława Trebunia-Staszel

Muzeum Tatrzańskie jako laboratorium dziedzictwa. Część II 
The Tatra Museum as a labaratory of heritage. Part II

Joanna Krajewska

Dziedzictwo Docklands a transformacja dawnych terenów portowych Londynu.

Obszar Bermondsey Riverside: od Tower Bridge do King's Stairs Gardens

'The Docklands heritage and the transformarion of the farmer port areas oj London. Bermondsey Riverside:

from Tower Bridge to King's Stairs Gardens

Noty o autorach / Authors' biographical notes

Informacje dla autorów. Information for Contributors