Pokaż koszyksupermarket  
 x 

Twój koszyk jest pusty
 

Przegląd Archeologiczny 71/2023

PrintEmail
Bogusław Gediga - Redaktor Naczleny, Małgorzata Markiewicz
Przegląd Archeologiczny 71/2023Przegląd Archeologiczny 71/2023
Salesprice with discount
40,00 zł
Discount

 

            SPIS TRESCI – CONTENTS

Od Redakcji (Małgorzata Markiewicz)

Prof. dr hab. Bogusław Gediga,13 stycznia 1933 -18 października 2022 (Marian Rębkowski)

Prof. dr hab. Bogusław Gediga,13 stycznia 1933 -18 października 2022. Redaktor Naczelny

„Przeglądu Archeologicznego" w latach 1990-2022 (Małgorzata Markiewicz)

Bibliografia prac Prof. dr. hab. Bogusława Gedigi (Izabella Dolata-Daszkiewicz)

                 ARTYKUŁY – ARTICLES

John R.F. BOWER t, Michał KOBUSIEWICZ, Studia porównawcze kultur łowiecko-zbierackich

Europy i Północnej Ameryki

Comparative studies of Hunter-Gatherer Cultures of Europe and North America.

The issue of cultural adaptation

Tomasz GRALAK, Viet NGUYEN, The beginnings of pottery technology in Vietnam based on finds

from the Xom Trai Cave in the Hoa Binh Province

Przemysław MAKAROWICZ, Przemysław MUZOLF, Jan ROMANISZYN, The cemetery of the Trzciniec Cultural Circle community in Łubna in,light of radiocarbon chronology (AMS)

Wojciech CHUDZIAK, The Piast castrum Steclyn -on the way towards Prussia

Grzegorz KIARSZYS, Lidia ZUK, Wiesław MAŁKOWSKI, Nieinwazyjna prospekcja

średniowiecznego grodziska w Sądowlu. Problem integracji rezultatów teledetekcji archeologicznej oraz historycznych źródeł kartograficznych

Non-invasive prospection of the medieval stronghold at Sądowel. Integration of the results of archaeological remote sensing and historical cartography

Justyna KOLENDA, Badania wykopaliskowe średniowiecznego cmentarzyska i osady w Miliczu:

motywacje, cele, konteksty

Excavations of the medieval cemetery and settlement in Milicz: motivations, objectives, contexts

Tomasz KURASINSKI, Nie tylko z drewna. Wiadra klepkowe obite blachą w grobach

wczesnośredniowiecznych na terenie ziem polskich

Not only made of wood. Stave-built buckets covered with sheets in early medieval graves in Polish lands

Sylwia SIEMIANOWSKA, Aleksandra PANKIEWICZ, Krzysztof SADOWSKI, Jakub Karol

PAWLICKI, W kwestii techniki wykonania i szkliwienia wczesnośredniowiecznych pisanek-grzechotek ze Śląska

On the technique of making and glazing early medieval egg-rattles from Silesia

Paweł SZCZEPANIK, Wczesnośredniowieczne bursztynowe krzyżyki z terenu Pomorza na tle

porównawczym. Materiały i problemy interpretacyjne

Early medieval amber crosses from Pomerania in a comparative context. Materials and interpretive problems

Kinga ZAMELSKA-MONCZAK, Jak to z kołem i obtaczaniem być mogło. Innowacje i techniki

we wczesnośredniowiecznej ceramice - nieustannie aktualny problem

Reflections on the wheel and turning: innovations and techniques in early medieval ceramics - a recurrent problem

Dominik NOWAKOWSKI, Rural residences of Wrocław burghers in the 13th-16th centuries

                RECENZJE – REVIEWS

Agnieszka Zarzycka-Anioła, Marek Anioła, Izabella Dolata-Daszkiewicz, Anna Józefowska, Krzysztof

Nowaczyk, Lubomiła Nowaczyk, Cmentarzysko z epoki brązu w Domasławiu 10/11 /12

  1. Chrzanowie 4, pow. wrocławski (Joanna Urban)

Bogusław Gediga, Szymon Nowaczyk, Henryk P. Dąbrowski, Magdalena Olszta-Bloch (red.),

Od archeologii przedmiotów do archeologii idei (Michał Pawleta)

                   KRONIKA – CHRONICLE

Prof. dr hab. Jan Józef Dąbrowski,19 marca 1934 -171utego 2023 (Małgorzata Mogielnicka-Urban,

Joanna Urban)

Prof. dr hab. Jerzy Kmieciński, 8 października 1927 - 5 grudnia 2022 (Marek Olędzki,Michał Klonowski)

Prof. dr hab. Stefan Karol Kozłowski, 41istopada 1938 -2 września 2022 (Marta Połtowicz-Bobak, Dariusz Bobak)

Prof. dr hab. Zofia Sulgostowska,13 czerwca 1944

-13 lutego 2023 I Iwona Sobkowiak-Tabaka)