Archeologiczne Zeszyty Autostradowe, z. 21

PrintEmail
Redaktor: Bogusław Gediga

Informacje bibliograficzne

Tytuł: Osadnictwo z późnego okresu wpływów rzymskich i początku wędrówek ludów na stanowiskach Polwica 4 i 5 oraz Skrzypnik 8, z. 21

Autor: Tomasz Gralak

Seria: Archeologiczne Zeszyty Autostradowe Instytutu Archeologii i Etnologii PAN
Redaktor: Bogusław Gediga
Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Miejsce: Wrocław
Rok wydania: 2019
Język: polski
Liczba stron: 270
Format: A4
Okładka: miękka
ISBN: 978-83-66463-05-9

Opis

Ratownicze badania wykopaliskowe przeprowadzone w związku z budową autostrady A-4 na stanowiskach Polwica 4 i 5 oraz Skrzypnik 8 przyniosły bardzo cenne wyniki dla poznania osadnictwa na tym terenie, sięgające okresu neolitu, epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, okresu lateńskiego, przedrzymskiego, okresu wpływów rzymskich, wędrówek ludów i wczesnego średniowiecza. Część tych wyników została już opublikowana, zaś ten tom Archeologicznych Zeszytów Autostradowych przynosi monograficzne opracowanie źródłowe osadnictwa z późnego okresu wpływów rzymskich i początków okresu wędrówek ludów.

Opracowanie Tomasza Gralaka zasługuje na szczególną uwagę, obejmuje bowiem wycinek starożytności naszych ziem bardzo słabo dotąd rozpoznany, a dodatkowo prezentuje także interesujące nowe hipotezy naukowe autora.

Spis treści

I. Wstęp

II. Krótka charakterystyka środowiska przyrodniczo-kulturowego

III. Analiza obiektów nieruchomych

Relikty budynków naziemnych

      Relikty budowli wziemnych

      Studnie

      Obiekty związane z procesami wytwórczymi

      Jamy gospodarcze

      Pozostałe formy obiektów nieruchomych

      Obiekty związane z wyobrażeniami magiczno-religijnymi

      Rozplanowanie

IV. Analiza zabytków ruchomych

      Ceramika naczyniowa

      Ceramika nienaczyniowa

      Przedmioty wykonane ze szkła

      Przedmioty metalowe

      Przedmioty wykonane z kości i poroża

      Przedmioty kamienne

      Przedmiot drewniany

V. Zagadnienia gospodarcze

VI. Chronologia

VII. Zakończenie

Katalog

Zestawienia ceramiki naczyniowej

Bibliografia

The settlement from the Late Roman period and the beginning ofMigration period in Polwica 4/5  and Skrzypnik 8. Summary