Wrocław. Atlas historyczny miast polskich

PrintEmail
Redaktor serii: Roman Czaja

Informacje bibliograficzne

NAKŁAD WYCZERPANY 

 

Tytuł: Atlas historyczny miast polskich, t. IV Śląsk, zeszyt 13, część 1 i 2 Wrocław
Redaktor serii: Roman Czaja
Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Miejsce wydania: Wrocław
Rok: 2017
Język: polski, angielski
Liczba stron: Część opisowa 1 - 64. Część opisowa 2 - 64; Część kartograficzna 110 
Format: A3
Okładka: miękka
ISBN: 978-83-63760-82-3

Opis

Reprodukowany materiał kartograficzny jest do pewnego stopnia powtórzeniem wydania z roku 2001. Jest to uzasadnione faktem wyczerpania nakładu wcześniejszej publikacji i jednocześnie świadomością, że niniejszy zeszyt może być dla wielu czytelników w Polsce i za granicą pierwszym, z którym się zetkną (niemiecką wersję językową zastąpiono tym razem angielską). Zbiór map i planów został jednak znacznie poszerzony z powodu innego zasięgu opracowania, i odnalezienia nowych, cennych materiałów, dotychczas autorom nieznanych. W atlasie pojawiło się też wiele nowych materiałów dotyczących przedmieść i podwrocławskich wsi, pozyskanych głównie z Archiwum Państwowego we Wrocławiu. Publikujemy też plany i mapy przechowywane w archiwach berlińskich i wiedeńskich, w bibliotekach w Würzburgu i Wolfenbüttel. Dla lepszego unaocznienia naturalnych uwarunkowań rozwoju miasta zdecydowano się na publikację szczególnie cennych map z przełomu XVIII i XIX wieku, ukazujących starorzecza Odry i jej dopływów.

Spis treści

Rafał Eysymontt, Wprowadzenie

CZĘŚĆ OPISOWA
Marta Młynarska-Kaletynowa, Od początków do lokacji miasta na prawie niemieckim
Sławomir Moździoch, Ostrów Tumski we wczesnym średniowieczu
Adam Żurek, Wyspa katedralna - Ostrów Tumski
Rafał Eysymontt, Naturalne uwarunkowania rozwoju miasta - wody
Jerzy Piekalski, Archeologia lewobrzeżnego Wrocławia
Małgorzata Chorowska, Mateusz Goliński, Rozwój społeczny i przestrzenny miasta polokacyjnego
Cezary Buśko, Jerzy Piekalski, Infrastruktura komunalna i stan czystości miasta w XIII—XVIII wieku
Dagmara Adamska, Podwrocławskie wsie, folwarki i majątki о metryce średniowiecznej (ob. w granicach administracyjnych miasta Wrocławia)
Dagmara Adamska, Rafał Eysymontt, Otoczenie wiejskie Wrocławia do XIX wieku
Rafał Eysymontt, Wrocławskie przedmieścia w okresie średniowiecza i nowożytnym
Leszek Ziątkowski, Rozwój przestrzenny i architektoniczny Wrocławia w XVI—XVIII wieku
Rafał Eysymontt, Grzegorz Strauchotd, Miasto po rozbiórce fortyfikacji od końca XVIII wieku do 1914 roku -- Wielki Wrocław
Agnieszka Zabłocka-Kos, Rozwój Wrocławia w latach 1807-1918
Mateusz Goliński, Przedmieście Świdnickie
Rafał Eysymontt, Rezydencjonalny charakter zabudowy Przedmieścia Świdnickiego w XIX i na początku XX wieku
Rafał Eysymontt, Przedmieście Mikołajskie
Rafał Eysymontt, Kępa Mieszczańska
Rafał Eysymontt, Rejon ulicy Pomorskiej - część historycznego Przedmieścia Odrzańskiego (
Mateusz Goliński, Środkowa część Ołbina w fazie osadnictwa podmiejskiego
Rafał Eysymontt, Olbin klasztorny - rozwój urbanistyczny do połowy XIX wieku
Rafał Eysymontt, Przedmieście Oławskie
Jerzy llkosz, Jadwiga Urbanik, Przestrzeń i architektura Starego Miasta od 1900 do 1945 roku
Wanda Kononowicz, Urbanistyczny rozwój Wrocławia od połowy XIX wieku do II wojny światowej
Grzegorz Strauchold, Rafał Eysymontt, Wrocław w latach 1939-2017
Agata Gabiś, Grzegorz Strauchold, Najważniejsze przemiany urbanistyczne i architektoniczne po 1945 roku
Rafał Eysymontt, Brochów
Marta Młynarska-Kaletynowa, Rafał Eysymontt, Leśnica jako przykład podwrocławskiego miasteczka
Mateusz Goliński, Rafał Eysymontt, Psie Pole - dzieje i rozwój przestrzenny miasteczka
Krzysztof Demidziuk, Osadnictwo wczesnośredniowieczne w granicach dzisiejszego Wrocławia -komentarz do mapy
Małgorzata Chorowska, Zamek książęcy na Ostrowie Tumskim - komentarz do planszy
Cezary Buśko, Elementy struktury osadniczej lewobrzeżnego miasta ok. połowy XIII wieku -komentarz do planszy
Maciej Krzywka, Przekształcenia parcel mieszczańskich w wybranym bloku zabudowy Starego Miasta od XIII do XVIII wieku -komentarz do planszy
Tomasz Kastek, Obwarowania wczesnego Wrocławia - komentarz do planszy
Maciej Małachowicz, Fortyfikacje Wrocławia
Bibliografia
Rafał Eysymontt, Mapy, plany I ilustracje