Namysłów. Atlas historyczny miast polskich

PrintEmail
Redaktor serii: Roman Czaja
Namyslow - 2015
Salesprice with discount
70,00 zł
Discount

Informacje bibliograficzne

Tytuł: Namysłów. Atlas historyczny miast polskich, t. IV Śląsk, zeszyt 11 
Redaktor serii: Roman Czaja
Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Miejsce wydania: Wrocław
Rok: 2015
Język: polski
Liczba stron: 48 + tablice
Format: A3
Okładka: miękka
ISBN: 978-83-63760-58-8

Opis

Namysłów stanowi przykład miasta książęcego powstałego ściśle w związku z Xlll-wieczną kolonizacją wiejską słabo zagospodarowanych przygranicznych obszarów Śląska. Kolonizacyjna geneza osadnictwa nie przesądziła o ostatecznym charakterze etnicznym okolicy, na który oddziaływało sąsiedztwo polsko-niemieckie. Proporcje językowe w ciągu stuleci ulegały zmianom, zaplecze wiejskie do XX w. zachowywało charakter mieszany, w mieście zaś przeważał żywioł niemiecki. Miasto „komunalne" posiadało swego poprzednika, Stary Namysłów, osadę powiązaną z książęcym „dworem" o przypuszczalnie gospodarczym charakterze, potwierdzoną od lat 30. XIII w. Powielając jeden z praktykowanych wówczas wariantów zakładania miast, nowy ośrodek, przejmujący funkcje starszego, został lokowany nie w tym samym miejscu, ale w pobliżu. Stało się to najprawdopodobniej w latach 60. XIII w. Nie mając w najbliższym sąsiedztwie konkurencji w postaci silniejszych miast, wyrósł Namysłów na dominujący ośrodek lokalny - dobrze prosperujące miasto okręgowe i punkt międzyregionalnej wymiany handlowej. Rozwojowi sprzyjała zarówno kształtująca się od połowy XIV w. samodzielność administracyjno-polityczna okręgu wraz z rządami stanowymi, jak i podkreślane przez kilka stuleci położenie strategiczne przy granicy ziem Korony Królestwa Czeskiego z Królestwem Polskim. Zewnętrznym znamieniem ówczesnej koniunktury pozostają dobrze zachowane elementy ceglanego „miasta gotyckiego", relikty fortyfikacji, kościoły parafialny, czy franciszkański, ratusz, oraz - stanowiący odrębny człon zespołu warownego - zamek, wreszcie murowane domy mieszczańskie przy Rynku.

Spis treści

Mateusz Goliński, Wprowadzenie
Mateusz Goliński, Położenie i zmiany przynależności administracyjnej
Mateusz Goliński, Rozwój przestrzenny na tle dziejów miasta do 1740 r.
Małgorzata Chorowska, Rekonstrukcja układu urbanistycznego i parcelacji miasta lokacyjnego
Czesław Lasota, Andrzej Legendziewicz, Budownictwo murowane w 4. ćwierci XIII -1. tercji XVI w.
Elżbieta Kościk, Rozwój społeczny i gospodarczy od 1741 r. do współczesności
Rafał Eysymontt, Analiza najważniejszych materiałów kartograficznych
Krzysztof Demidziuk, Osadnictwo pradziejowe i średniowieczne w okolicach Namysłowa
Mateusz Goliński, Chronologia osadnictwa wokół Namysłowa w XIII—XIV wieku
Bibliografia
Rafał Eysymontt, Kartografia i ilustracje
Marcin Siehankiewicz, Zestawienie współczesnych polskich i dawnych niemieckich nazw ulic