Archeologia Polski t. 64: 2019

PrintEmail
Redaktor: Maria Dekówna
Scan_0003
Salesprice with discount
45,00 zł
Discount

Informacje bibliograficzne

Tytuł: Archeologia Polski t. 64: 2019
Redaktor: Maria Dekówna
Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Miejsce:  Warszawa
Rok wydania: 2019
Język: polski, angielski
Liczba stron: 388
Format:  B5
Okładka:  miękka
ISSN:  0003-8180

Opis

„Archeologia Polski” jest wydawnictwem ciągłym, w którym zamieszczane są artykuły zawierające ujęcia ogólne, syntetyzujące, omawianych zagadnień. Publikujemy w nim prace z zakresu metodologii i metodyki badań archeologicznych oraz dyscyplin współpracujących z archeologią, a także studia dotyczące problematyki prahistorii oraz wczesnych dziejów ziem polskich na tle europejskim. Każdy zeszyt zawiera również dział polemik i dyskusji oraz recenzje literatury polskiej i obcej, głównie archeologicznej, lecz również prac z zakresu dyscyplin z archeologią współpracujących.

Spis treści

Ryszard  Grygiel, Profesor Bogdan Balcer (1936-2018) / Professor Bogdan Balcer

(1936-2018)

Bibliografia prac Profesora dr. hab. Bogdana Balcera / Bibliography of Professor Bogdan

Balcer (opracowała Hanna Kowalewska-Marszałek)

STUDIA

Michał  Przeździecki, Studium technologiczne materiałów krzemiennych ze sta-
wiska Wołkusz 3 w północno-wschodniej Polsce. Koncepcja produkcji ostrzy prefe-
rencyjnych / Technological study of lithic materials from site Wołkusz 3 in north-
-eastern Poland. Concept of preferential point production

Tadeusz  Galiński, Wczesnomezolityczne łuki myśliwskie z Bolkowa na Pomorzu
Zachodnim / The early Mesolithic bows from Bolków in Western Pomerania

Tomasz  Boroń, Małgorzata Winiarska- Kabaciń ska, Anna Sołodko,
Rydno IV/47. Organizacja przestrzenna obozowisk w krzemienicy kultury janisła-
wickiej w świetle badań funkcjonalnych, składanek oraz planigrafii znalezisk archeo-
logicznych / Rydno IV / 47. Spatial organization of campsites at a flint concentration

area of Janisławice culture in the light of functional studies, refittings and plani-
graphy of archaeological finds

Jerzy Libera, Piotr Mączyński, Barbara Sałacińska, Sławomir

Sałaciński, Znalezisko siekier krzemiennych z Klementowic (Płaskowyż Nałę-
czowski) - dylemat z afiliacją kulturową / The find of flint axes from Klementowice
(Nałęczów Plateau) - dilemmas with cultural affiliation

Tadeusz Wiśniewski, Barbara Niezabitowska-Wiśniewska, Nowe
dane na temat obrządku pogrzebowego kultury amfor kulistych z zachodniej
Lubelszczyzny / New data on Globular Amphora culture funeral rites from western

Lublin region

Joanna Urban, Małgorzata Mogielnicka - Urban, Problematyka halsztac-
kich tzw. nagolenników pustych wewnątrz z terenu Polski na przykładzie znaleziska
gromadnego z okolic Tykocina, pow. białostocki / An artefact from a deposit disco-
vered in the vicinity of Tykocin, Białystok district, as an example of the so-called

hollow Hallstatt anklets from the Polish territory

Karolina Kokora, Szklarstwo wczesnośredniowiecznego Wolina według Jerzego
Olczaka i Elżbiety Jasiewiczowej - 55 lat później. Nowe ustalenia dotyczące przed-
miotów szklanych ze stanowiska nr l w Wolinie / Glass production in early mediaeval
Volin
after Jerzy Olczak and Elżbieta Jasiewiczowa - 55 years later. New findings

regarding glass objects from site l in Wolin

RECENZJE

Silvia Pain, Manuel de gestion du mobilier archeologique. Methodologie et pratiques

(Hanna Kowalewska-Marszałek)

KRONIKA

Bogdan Balcer we wspomnieniach (Dorota  Cyngot, Hanna Kowalewska -

- Marszałek)