Archeologia Polski t. 63: 2018

PrintEmail
Redaktor: Maria Dekówna
img366
Salesprice with discount
45,00 zł
Discount

Informacje bibliograficzne

Tytuł: Archeologia Polski t. 63: 2018
Redaktor: Maria Dekówna
Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Miejsce:  Warszawa
Rok wydania: 2018
Język: polski, streszczenie w języku angielskim
Liczba stron: 238
Format:  B5
Okładka:  miękka
ISSN:  0003-8180

Opis

„Archeologia Polski” jest wydawnictwem ciągłym, w którym zamieszczane są artykuły zawierające ujęcia ogólne, syntetyzujące, omawianych zagadnień. Publikujemy w nim prace z zakresu metodologii i metodyki badań archeologicznych oraz dyscyplin współpracujących z archeologią, a także studia dotyczące problematyki prahistorii oraz wczesnych dziejów ziem polskich na tle europejskim. Każdy zeszyt zawiera również dział polemik i dyskusji oraz recenzje literatury polskiej i obcej, głównie archeologicznej, lecz również prac z zakresu dyscyplin z archeologią współpracujących.

Spis treści

METODY I METODOLOGIA
Alain Gallay, Alain Testart and the epistemological thought
Alain Testart et la réflexion épistémologique
Alain Testart a refleksja epistemologiczna

STUDIA
Tomasz Boroń, Małgorzata Winiarska-Kabacińska, Anna
Sołodko, Rydno VI/60. Wyspecjalizowane obozowisko społeczności mezolitycznej
kultury janisławickiej
Rydno VI/60. Specialized campsite of a Mesolithic Janisławice Culture
community
Dagmara H. Werra, Neolityczna kopalnia krzemienia w Spiennes (Belgia).
Zespół pól górniczych z listy światowego dziedzictwa UNESCO
The Neolithic flint mine in Spiennes (Belgium). Complex of mining fields
from the UNESCO World Heritage List
Tomasz Purowski, Paciorki bursztynowe i szklane z cmentarzyska ludności
kultury łużyckiej w Krakowie-Bieżanowie, stan. 30
Amber and glass beads from a Lusatian Culture cemetery at Kraków-Bieżanów,
site 30
Halina Dobrzańska, Tomasz Kalicki, Osadnictwo ludności kultury przeworskiej
na równinach zalewowych w zachodniej części Kotliny Sandomierskiej
Settlement of Przeworsk Culture in the flood plains of the western
Sandomierz Basin
Władysław Duczko, Znak na końcówce pasa wojownika z Bodzi. Interpretacja
motywu
Sign on the strap-end of a warrior’s belt from Bodzia. Interpretation of the
motif
Karol Kollinger, O znaczeniu archeologicznego kontekstu znalezisk także w
badaniach historyków w związku z nowszymi hipotezami na temat atrybucji tzw.
brakteatów tamańskich
On the importance of the archaeological finds context also in the research
of historians in connection with newer hypotheses about the attribution of
the so-called Taman bracteates

DYSKUSJE I POLEMIKI
Tadeusz Baranowski, Pars pro toto i monosandalizm (na kanwie monografii
Thorsberger Moor)
Pars pro toto and monosandalism (based on the Thorsberger Moor monograph)

RECENZJE
Kasper Hanus, Archeologia i historia Azji Południowo-Wschodniej. Od czasów
prahistorycznych do schyłku średniowiecza, (Marta Żuchowska)
Le gisement de Crévéchamps (Lorraine). Du néolithique à l’époque romaine
dans la vallée de la Moselle, (H. Kowalewska-Marszałek)
Das Thorsberger Moorf, 1–4, Claus von Carnap-Bornheim red.: 1 – Nina Lau,
Die Pferdege schirre, germanische Zaumzeuge und Sattelgeschirre als
Zeugnisse kriegerischer Reiterei im mittel- und nordeuropäischen Barbaricum; 2 – Ruth
Blankenfeldt, Die persönlichen Ausrüstungen; 3 – Suzana Matešić, Die
militärischen Ausrüstungen. Vergleichende Untersuchungen zur römischen und germanischen Bewaffnung;
4 – Ruth Blankenfeldt i in., Fund- und Forschungsgeschichte, naturwissenschaftliche und materialkundliche Untersuchungen (Tadeusz Baranowski)

KRONIKA
Prof. dr hab. Janusz Durko (23.02.1915–5.09.2017) (Maria Dekówna)
Dr Jerzy Pyrgała (10.08.1931–7.11.2017) (Wojciech Szymański)
Konferencja archeologiczno-muzealniczo-konserwatorska Przechowywanie
znalezisk archeologicznych z Mazowsza (Katarzyna Zdeb)